Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: ka

Rime: 571 rezultati

K, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, kra, la, ma, na, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

Anka, bajka, baka, banka, barka, braka, bratska, caka, dlaka, gradska, hajka, jaka, kratka, laka, mačka, majka, maka, Marka, maska, mraka, parka, rajska, slamka, slatka, stranka, svaka, šaka, šanka, tanka, vanka, varka, vlaka, zamka, zraka, čeka, dečka, greška, Jelka, kćerka, kleka, meka, metka, neka, NK, petka, seka, smješka, snješka, svjetska, teška, tetka, ženska, biljka, bitka, čipka, dika, klinka, kninska, lika, slika, svirka, šminka, vitka, zrinka, dvorska, gorka, gorska, kocka, koka, momka, morska, oka, roka, soka, stoka, školjka, tonka, vodka, vojska, voska, votka, fućka, kuka, luka, lutka, ljudska, muka, muška, njuška, puka, puška, ruka, ruska, struka, šuška, uska, vuka, zvuka, frka, zbrkaviše...

abraka, balkanska, Jadranska, papaka, rastanka, sastanka, dječaka, meraka, njemačka, predaka, prejaka, prekratka, prestanka, seljačka, zemaljska, ciganska, igračka, Ivanjska, prikrajka, Bosanka, dolaska, koraka, momaka, oblaka, odlaska, opaka, povratka, prosjaka, sokaka, junačka, junaka, ludjaka, sumraka, brzaka, Hrvatska, prvaka, daleka, nebeska, prepreka, izreka, mlijeka, pričeka, rijeka, smiješka, zvijerka, dočeka, oseka, poneka, prosjeka, svršetka, Afrika, panika, plastika, praznika, ratnika, razlika, taktika, dnevnika, jezika, Meksika, pjesnika, svjetiljka, velika, isprika, Plitvička, prilika, sibirska, čovika, kolika, logika, lozinka, oblika, pločnika, vojnika, zvonika, muzika, publika, putnika, uzvika, slavonska, djevojka, Seoska, divojka, istoka, široka, visoka, olovka, otoka, potoka, proroka, duboka, Hajduka, jabuka, jastuka, nauka, pamuka, trenutka, odluka, poruka, unukaviše...

madafaka, franjevačka, zagrebacka, zalistaka, čarobnjaka, rešetaka, veseljaka, djevojaka, trenutaka, divojaka, podataka, pogodaka, kuprešaka, Kustošaka, apoteka, kartoteka, zagonetka, petrolejska, izdaleka, prijateljska, diskoteka, ispočetka, izuzetka, ponedjeljka, čovijeka, dovijeka, kolijevka, obiteljska, Osijeka, humoreska, Atlantika, Dalmatinka, Dalmatinska, Amerika, arsenika, namjesnika, nasljednika, harmonika, Katolika, mladolika, narkotika, razbojnika, stanovnika, zavodnika, negativka, sevdalinka, genetika, nevjernika, predsjednika, prevelika, velebitska, medicinska, neprilika, erotika, beskućnika, dinamika, gimnastika, ziparinka, griješnika, liječnika, novčanika, otpadnika, romantika, odvjetnika, pobjednička, pobjednika, polemika, olimpijska, politika, motornika, ljubavnika, suglasnika, suparnika, mučenika, anđeoska, medjugorska, preduboka, viljamovka, Mateuška, mamurlukaviše...

gimnazijalka, biseksualka, obavještajka, provincijalka, poluoznaka, pamtivijeka, epikurejka, pinakoteka, pripovijetka, anaplastika, analistika, arabistika, matematika, aerobika, aritmetika, arhivistika, astromantika, samoglasnika, aforistika, astrofizika, samokritika, kazuistika, augustinka, germanistika, energetika, beletristika, benediktinka, elektronika, enigmatika, epigrafika, peristaltika, svjetionika, predromanika, geotehnika, mnemotehnika, ekonomika, eugenika, dijalektika, dijatonika, kinematika, sistematika, kibernetika, kinestetika, videosnimka, diplomatika, hidrostatika, bioetika, kriogenika, krivokletnika, pirotehnika, biofizika, hidroponika, ornamentika, kroatistika, romanistika, politehnika, poliklinika, koloristika, motoristika, uravnilovkaviše...

alkoholičarka, samoubilačka, vegetarijanka, intelektualka, profesionalka, homoseksualka, crnoburzijanka, karakteristika, aerostatika, aerotehnika, talijanistika, arhitektonika, abiostatika, aksiomatika, radiotehnika, gradonačelnika, astronautika, astrodinamika, makrobiotika, apologetika, automatika, autoplastika, autokritika, automobilska, terapeutika, reprezentativka, elektrostatika, veleposlanika, elektrotehnika, elektrooptika, ekvilibristika, termodinamika, geopolitika, kriminalistika, idiomatika, biomehanika, hidromehanika, biodinamika, hidrodinamika, psihodinamika, psiholingvistika, mikrobiotika, komparatistika, kombinatorika, kozmonautika, kromodinamika, toponomastika, osumnjičenika, gumielastikaviše...

kontraobavještajka, multinacionalka, amerikanistika, aeronautika, aeromehanika, aerodinamika, magnetodinamika, radioakustika, autodidaktika, elektromagnetika, elektroakustika, elektromehanika, elektrodinamika, enciklopedistika, neurolingvistika, krioelektronika, mikroelektronika, orijentalistika, sociolingvistika, optoelektronika, karakterizacija, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, radioemisija, transglikozidacija, radiodifuzija, kardioprotekcija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, autoinfekcija, autoironija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, pedesetgodišnjica, elektrifikacija, elektroterapija, elektroindustrija, desetogodišnjica, reprivatizacija, revitalizacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, spektrofotometrija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, četrdesetorica, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, interferometrija, identifikacija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

elektroenergetika, gramatikalizacija, transesterifikacija, dvadesetogodišnjica, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aeroakrofobija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, radiotelevizija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, audiofrekvencija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, automobilistkinja, prekategorizacija, pedesetogodišnjica, depersonalizacija, elektroinstalacija, elektrodistribucija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, videokonferencija, minijaturizacija, inicijalizacija, bibliotekonomija, mikroangiografija, psihoterapeutkinja, bioluminiscencija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

aerotermodinamika, pseudokolinesteraza, aeromagnetometrija, aerotriangulacija, aerofotogrametrija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, fizioterapeutkinja, profesionalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

Rime po zvučnosti: 449 rezultati

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

dana, draga, grada, hvala, kada, kraja, nama, naša, pada, prava, sada, sama, spava, stara, tada, vrata, neba, nema, njega, sretna, svega, treba, žena, briga, igra, ima, iza, krila, lica, ništa, njima, svima, svira, vina, zima, Boga, dobra, dosta, koga, moga, mogla, moja, mora, ona, onda, ova, snova, tvoga, zora, druga, duša, jutra, puta, skupa, sutra, suza, prva, srca, pitaj, dobar, sanjam, čekam, gledam, jedan, nemam, sretan, trebam, imam, nisam, pitam, moram, nekad, iznad, nikad, otkad, ipak, korak, danas, imaš, noćasviše...

lagala, plakala, sanjala, varala, zaspala, čekala, nekada, nestala, venama, igraća, imala, nikada, pitanja, pripada, nogama, ostala, ostavlja, postala, rukama, suzama, usana, kamena, malena, ramena, ranjena, vremena, zelena, cijela, izgleda, nijedna, pogleda, problema, prokleta, voljena, uzela, danima, planina, pravila, satima, vratila, vratima, zanima, jedina, istina, mislila, mislima, tišina, dodira, očima, opija, snovima, drugima, grudima, ludila, sudbina, ulica, prstima, najbolja, razloga, nekoga, nikoga, prozora, drugoga, umorna, minuta, sigurna, ostavljaj, pogledaj, zagrljaj, pripadam, ostavljam, vrijedan, pogledam, ugledam, siguran, ponekad, trenutak, ostavljaš, večeras, poljubacviše...

nasmijana, zaboravlja, zagrljaja, izabrala, iznenada, milovanja, komandanta, oceana, ogledala, osjećala, godinama, čokolada, odgovara, otkucava, udavala, uplakana, ulicama, putovanja, upoznala, Magdalena, Sarajeva, Manuela, zaljubljena, cigareta, prijatelja, izgubljena, ostavljena, dovidjenja, doviđenja, otvorena, uspomena, Dalmacija, napravila, Natalia, balerina, najmilija, Slavonija, napustila, naučila, zaljubila, mjesečina, Velebita, činjenica, sirotinja, iluzija, oblacima, ostavila, domovina, govorila, oprostila, poljupcima, probudila, lutalica, učinila, ljubomora, avantura, aleluja, okrenula, zaboravljam, ispričavamviše...

abrakadabra, fatamorgana, marihuana, nenapisana, preračunava, izračunava, zaboravljena, plavobijela, neostvarena, iznenadjenja, iznenađenja, upozorenja, namijenila, pacijentica, zamijenila, zaboravila, generacija, nepredvidiva, televizija, Hercegovina, demokracija, nepobjediva, nedodirljiva, neodoljiva, nepotopiva, prijateljica, prijateljima, izblijedila, primijetila, situacija, obećanjima, kombinacija, pogriješila, povrijedila, lokomotiva, ubedačila, Jugoslavija, Crvenkapica, televizora, temperaturaviše...

autoriteta, nezaboravljena, podrazumijeva, poslijepodneva, uobicajena, zalagaonica, kanalizacija, administracija, papirologija, manipulacija, blagovaonica, samoubojica, halucinacija, automobila, evakuacija, teleportacija, reinkarnacija, legitimacija, dezinformacija, enciklopedija, neuračunljiva, interpretacija, inteligencija, civilizacija, diskriminacija, inicijativa, psihoterapija, improvizacija, sinkronizacija, prodavaonica, organizacija, koincidencija, dokumentacija, komunikacija, jugokomunista, komercijalizam, vegetarijanac, profesionalac, homoseksualac, jedanaesteracviše...

aeromedicina, alkoholometrija, generalizacija, stereoagnozija, reinterpretacija, periodizacija, personifikacija, fizioterapija, protekcionašica, aeromehaničar, aviomaterijal, aviomehaničar, automehaničar, videomaterijal, antiklerikalizam, tradicionalizam, aporiorističan, autoritarizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, devijacionizam, neimpresioniran, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, individualizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, multikulturalizam, elektrokardiogram, polioksometalat, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, heteroseksualac, neprofesionalac, kontraobavještajac, južnoamerikanac, elektrozavarivač, elektrokardiografviše...

radiogoniometar, kontrarevolucionar, antiamerikanizam, antinacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, predispozicioniran, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, elektroencefalogram, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjak, elektroencefalografviše...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, visokopozicioniran, poluautomatiziran

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!